Wettelijke bepalingen

Voorstelling van de site

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie volgt hieronder de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de realisatie en de opvolging van de site www.roucadil.com ten behoeve van de gebruikers van de site:

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

Door de site www.roucadil.com te gebruiken, geeft u volledige instemming met de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de site www.roucadil.com worden dus uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Het kan echter gebeuren dat de toegang tot www.roucadil.com tijdelijk onderbroken wordt wegens technisch onderhoud. We doen al het mogelijke om de gebruikers vooraf te verwittigen van de data en tijdstippen van de onderbreking.

Profil-Web of de eigenaar van de site www.roucadil.com voeren geregeld updates uit aan de site. Ook kunnen de wettelijke bepalingen te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn verplichtend voor de gebruiker, die dan ook wordt uitgenodigd om de bepalingen zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de verstrekte diensten

De site www.roucadil.com heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De onderneming Roucadil doet de mogelijke inspanningen om op de site www.roucadil.com zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken. Ze kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor vergetelheden, onjuistheden of vertragingen in de updates, of die nu te wijten zijn aan de onderneming of aan derde partners die de betreffende informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.roucadil.com is louter indicatief en onderhevig aan wijzigingen. Daarnaast is de informatie op de site www.roucadil.com ook niet volledig. Ze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen nadat ze online is gezet.

Contractuele beperkingen inzake de technische gegevens

De site maakt gebruik van Javascript. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, verbonden aan het gebruik van de site. De gebruiker van de site verbindt zich er bovendien toe de site te bezoeken met recente apparatuur die virusvrij is en beschikt over een geüpdatete browser van de laatste generatie.

Intellectuele eigendom en namaak

Société Roucadil is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, logo, iconen, audiomateriaal en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden, tenzij voorafgaande, schriftelijke toestemming is verkregen van de Société Roucadil.

Elk niet toegestaan gebruik van de site of van eender welk van de elementen van de site wordt beschouwd als vervalsing en vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Société Roucadil kan niet aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij zijn bezoek aan de site www.roucadil.com en voortkomend uit het gebruik van apparatuur die niet beantwoordt aan de specificaties onder punt 4, hetzij het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Société Roucadil kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (bv. marktverlies of verlies van een kans) ten gevolge van het gebruik van de site www.roucadil.com.

Op de site is interactieve ruimte ter beschikking van de gebruiker (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte). Société Roucadil behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging, in deze ruimte ingevoerde inhoud die een inbreuk vormt op de Franse wetgeving te wissen, in het bijzonder inhoud die een inbreuk vormt op de bepalingen inzake de gegevensbescherming. Desgevallend behoudt Société Roucadil zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten met een racistisch karakter, beledigingen of smaad, of pornografische inhoud, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto).

Beheer van persoonsgegevens

De klant wordt geïnformeerd over de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de Franse wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de Franse wet inzake informatica en vrijheid van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Verantwoordelijken voor de verzameling van persoonsgegevens

oor de persoonsgegevens, verzameld in het kader van de aanmaak van een persoonlijke gebruikersaccount en om te surfen op de site, is Géraldine LARROQUE de verwerkingsverantwoordelijke. www.roucadil.com wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger, mevrouw Géraldine LARROQUE.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die www.roucadil.com verzamelt, verbindt de site zich ertoe de wettelijke bepalingen na te leven. Het is aan ww.roucadil.com om de doeleinden van de verwerking van zijn gegevens vast te stellen en om zijn prospecten en klanten op basis van het verkrijgen van hun instemming volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerkingen bij te houden dat strookt met de werkelijkheid.

elkens wanneer www.roucadil.com persoonsgegevens verwerkt, neemt de site alle redelijke maatregelen om zich te vergewissen van de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens ten overstaan van de doeleinden waarvoor www.roucadil.com ze verwerkt.

Doeleinden van de verzamelde gegevens

www.roucadil.com kan gegevens volledig of gedeeltelijk verwerken:

www.roucadil.com zal uw persoonsgegevens niet verkopen. Uw persoonsgegevens worden dus uitsluitend gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

Recht op inzage, rectificatie en bezwaar

Overeenkomstig de Europese regelgeving hebben de gebruikers van www.roucadil.com de volgende rechten:

Zodra www.roucadil.com kennis heeft genomen van het overlijden van een gebruiker die geen instructies heeft nagelaten, verbindt www.roucadil.com zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring van de gegevens nodig is ten behoeve van bewijsvoering of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Indien de gebruiker wil weten hoe www.roucadil.com zijn persoonsgegevens gebruikt of wil vragen om ze recht te zetten of indien hij bezwaar heeft tegen hun verwerking kan de gebruiker www.roucadil.com schriftelijk contacteren op het volgende adres:
Société Roucadil – DPO, mevrouw Géraldine LARROQUE
ZA du Haut Agenais 47500 Montayral, Frankrijk

In dat geval moet de gebruiker de persoonsgegevens aanduiden waarvan hij wil dat www.roucadil.com ze corrigeert, updatet of wist. Daarbij moet hij zich duidelijk identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zijn onderhevig aan de wettelijke verplichtingen van www.roucadil.com inzake de bewaring of opslag van documenten. Tot slot kunnen de gebruikers van www.roucadil.com klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Niet-mededeling van persoonsgegevens

www.roucadil.com weerhoudt zich ervan de over zijn klanten verzamelde gegevens te verwerken, op te slaan of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als niet-passend wordt beschouwd zonder de klanten vooraf op de hoogte te brengen. www.roucadil.com is echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

www.roucadil.com verbindt zich ertoe om alle nodige voorzorgen te treffen om de veiligheid van de informatie te verzekeren en in het bijzonder om te verzekeren dat de informatie niet wordt meegedeeld aan niet-bevoegde personen. Indien www.roucadil.com echter op de hoogte wordt gebracht van een incident dat een invloed heeft op de integriteit of de vertrouwelijkheid van de gegevens van de klant, dan moet www.roucadil.com de klant zo snel mogelijk informeren en hem de getroffen correctieve maatregelen meedelen. www.roucadil.com verzamelt geen ‘gevoelige gegevens’.

Dochterondernemingen van www.roucadil.com en zijn onderaannemers (dienstverleners) mogen de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend verwerken met het oog op de doeleinden van het onderhavige beleid.

De voornaamste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van www.roucadil.com zijn de medewerkers van onze klantendienst, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hypertext-links en cookies

Surfen op de site www.roucadil.com kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestandje, waarmee het niet mogelijk is de gebruiker te identificeren, maar dat informatie opslaat over het bezoek van gebruikers aan een site. De aldus verkregen gegevens dienen om later surfen op de site te vergemakkelijken en om diverse gegevens over het bezoek van internetgebruikers te meten.

Weigering om een cookie te installeren, kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer evenwel als volgt instellen om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: kies het tabblad ‘Extra’ en vervolgens ‘Internetopties’. Klik op ‘Privacy’ en kies ‘Alle cookies blokkeren’. Bevestig door op ‘OK’ te klikken. In Netscape: kies het tabblad ‘Wijzigen’ en vervolgens ‘Voorkeuren’. Klik op ‘Geavanceerde voorkeuren’ en kies ‘Cookies uitschakelen’. Klik op ‘OK’ om te bevestigen.

Le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l'impossibilité d'accéder à certains services. L'utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l'installation des cookies : Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. Sous Netscape : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez Désactiver les cookies. Validez sur Ok.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.roucadil.com is onderhevig aan het Franse recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken.

CRÉDITS

Shutterstock

De Corrida des Pruneaux

Maison Roucadil

Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site

Persoonsgegevens: gegevens die onder welk vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke persoon waarop ze betrekking hebben (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978)